Γενικοί Όροι Χρήσης

Τελευταία αναθεώρηση: Οκτώβριος 2020

Οι παρόντες διατυπωμένοι όροι χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας εκπεφρασμένοι στην ακόλουθη νομική ανακοίνωση, ενέχουν μορφή δεσμευτική για τους χρήστες/επισκέπτες και επομένως κρίνεται σκόπιμη η προσεκτική ανάγνωση και καθολική αποδοχή τους πριν τη χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου.

Τον παρόντα διαδικτυακό τόπο διαχειρίζεται η κάτοχος του Εταιρία, ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικής Φροντίδας ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (εφ’ εξής καλούμενη Εταιρία) ως πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης. Οι χρήστες/επισκέπτες δεν θα πρέπει να βασίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής μέσα από άρθρα για παράδειγμα αλλά να τηρούν αυστηρά τις συμβουλές των θεραπόντων ιατρών τους και την φαρμακευτική αγωγή που αυτός τους έχει συνταγογραφήσει. Σε περίπτωση που η Εταιρία κρίνει απαραίτητο μπορεί απροειδοποίητα και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα κείμενα, τα σήματα (εταιρικά διακριτικά λογότυπα) και το φωτογραφικό υλικό που παραθέτονται στην ιστοσελίδα ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρία ή συμπεριλαμβάνονται ύστερα από άδεια χρήσης του σχετικού ιδιοκτήτη σε αυτήν. Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να ανατρέξουν στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική τους πληροφόρηση και ενημέρωση, αλλά απαγορεύεται να αναπαράγουν με διαφόρους τρόπους αποσπάσματα χωρίς να παραπέμπουν εμφανώς στην παρούσα δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας και στην ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικής Φροντίδας ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ, που κατέχει τα δικαιώματα χρήσης και διάθεσης τους. Ακολούθως απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας προς το σκοπό της περαιτέρω πώλησης ή διανομής του για εμπορικό όφελος, καθώς και η τροποποίησή του ή η ενσωμάτωσή του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του σε άλλη ιστοσελίδα του Διαδικτύου.

Αυτόματη σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους

Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας περιέχονται αυτόματες συνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Οι σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών μας και αποσκοπούν στην παροχή επιπρόσθετων χρήσιμων πληροφοριών πάνω σε συγγενή θεματολογία. Από αυτό δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε σχέση της Εταιρίας με τους ιδιοκτήτες ή νομίμους αντιπροσώπους τους. Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε εγγυάται για την ορθότητα ή ποιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, τους οποίους κιόλας δε διαχειρίζεται παρά μόνο προτείνει. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη συνδέσμων δεν συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης της Εταιρίας για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους παραπεμπόμενους δικτυακούς τόπους.

Περιορισμοί

Συμφωνείτε επομένως να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται όχι μόνο από τους παρόντες Όρους Χρήσης, αλλά και από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή γενικώς αποδεκτή ηθικά πρακτική. Σε αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύετε να κατηγορηθείτε για πράξεις που ενδέχεται να επισύρουν αστικές και ποινικές κυρώσεις. Για το λόγο αυτό, υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη, καταχρηστική, αντίθετη στα συναλλακτικά ήθη και αθέμιτη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και να απέχετε από κάθε ενέργεια ή παράλειψη που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή ζημία στην επιχείρηση ή σε τρίτους ή να επηρεάσει, να απενεργοποιήσει, να προκαλέσει δυσλειτουργία  ή να θέσει σε κίνδυνο τον διαδικτυακό μας τόπο.

Απαγορεύεται ως εκ τούτου:

• Να παρακολουθήσετε, απειλήσετε, δυσφημίσετε ή άλλως προκαλέσετε βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας μας

• Να μεταδώσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα της εταιρίας ή χρήστη ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη

• Να αποκτήσετε πρόσβαση, να διαδώσετε, να επεξεργαστείτε, να αλλοιώσετε και γενικότερα να προσβάλετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου 

• Να ανεβάσετε (upload), κατεβάσετε (download), δημοσιεύσετε, αποστείλετε, μεταδώσετε, αποθηκεύσετε ή διαθέσετε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο το οποίο είναι, ή δύναται να θεωρηθεί, παράνομο, παρενοχλητικό, απειλητικό, επιβλαβές, επιζήμιο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό, βίαιο, άσεμνο, πορνογραφικό, χυδαίο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή άλλως αμφισβητούμενο

• Να αφαιρέσετε, αποκρύψετε, μεταβάλετε, αλλοιώσετε οποιεσδήποτε δηλώσεις ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων, που μπορεί να είναι συνημμένα ή να περιέχονται στον διαδικτυακό μας τόπο

• Να δημοσιεύσετε, να αποστείλετε, να μεταφέρετε ή να διαθέσετε τυχόν ανεπιθύμητα ή μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (junk mail, spam) ή αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), διαφημίσεις, προωθητικό υλικό,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μαζικών διαφημιστικών και ενημερωτικών ανακοινώσεων

• Να συγκεντρώσετε και να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες χρηστών της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω, ενδεικτικά αναγραφόμενες, απαγορευμένες
δραστηριότητες.

Αναθεωρήσεις

Η ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικής Φροντίδας ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να αναθεωρήσει τους αναφερόμενους στο παρόν Όρους Χρήσης, ενημερώνοντας εκ νέου τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για τους χρήστες. Για τους λόγους αυτούς, οι επισκέψεις των χρηστών πρέπει να είναι τακτικές ώστε να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που δεσμεύουν τους χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικής Φροντίδας ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των υπηρεσιών της για συγκεκριμένο σκοπό αφού ακολουθεί τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σχετικά με τις νοσηλευτικές της υπηρεσίες και όχι μόνο. Επιπλέον, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ικανότητας υλοποίησης (λόγω έλλειψης χρόνου, πανδημίας, διαφόρων εξωτερικών συνθηκών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) ορισμένων υπηρεσιών εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα μας. Έχει βέβαια την υποχρέωση μόλις ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές.

Ούτε η εταιρεία, αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής της Ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή εξωτερικού συνεργάτη της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της επιχείρησης με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την επιχείρηση, τους υπαλλήλους της, τους ιδιοκτήτες της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη. Ρητά δηλώνεται ότι, σε περίπτωση προσπάθειας δυσφήμισης της ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικής Φροντίδας ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ και των προσφερόμενων από αυτήν υπηρεσιών, δια οποιουδήποτε μέσου, ηλεκτρονικού (π.χ. ανάρτηση σε blogs) ή μη, η επιχείρηση θα λάβει κάθε νόμιμο μέτρο κατά παντός υπευθύνου για την προάσπιση των συμφερόντων της και την αποκατάσταση της εμπορικής και επιστημονικής της φήμης και μάλιστα τα έξοδα γι αυτές τις ενέργειες θα τα απαιτήσει από εκείνον που θα διαπράξει την δυσφήμιση.

Περιγραφή Υπηρεσιών

Η εταιρία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής στην περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που διαθέτει στην Ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή μιας υπηρεσίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των υπηρεσιών της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα αρμόδια Δικαστήρια. 

Τα στοιχεία της Εταιρίας μας

ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικής Φροντίδας ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

Κοινωνικός Οργανισμός νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον εγκεκριμένος από το Κράτος

Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Α.Γε.Μ.Κ.Ο.1503011

Διεύθυνση: Βασιλέως Παύλου 161, Σπάτα, 19004, Αττική
Τηλέφωνο: 21 1118 0300
E – mail: office@agiosefraim.com

Έχετε απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να επιλέξουμε τις υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

Πατήστε για κλήση Επικοινωνία

Η Εταιρεία Άγιος Εφραίμ συστάθηκε το 2017 με σκοπό την κατ’ οίκον φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας. Στόχος μας ήταν να εξασφαλίσουμε την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων στην οικεία τους.

Υπηρεσίες

Φροντίδα Ηλικιωμένων με Άνοια

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες

Βοήθεια Ηλικιωμένων

Πακέτα Φροντίδας

Χρήσιμα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το blog μας

Επικοινωνία

211 118 0300

office@agiosefraim.com

Βασιλέως Παύλου 161, Σπάτα

Social Media